BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/375/2021

z dnia: 27 września 2021 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruciane-Nida oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie gminy Ruciane-Nida, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruciane-Nida, udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 uchwały, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruciane – Nida. 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 wrz 2021 12:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 187 razy