BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/374/2021

z dnia: 27 września 2021 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida-ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póżn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/512/18 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida-ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida  uchwalonego uchwałą nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2018 r., uchwala co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida-ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, zwany w dalszej części planem. Granice obszaru objętego planem zostały przedstawione na trzech arkuszach rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida-ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek składa się z następujących elementów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego:
1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 1 – rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, składającego się z arkuszy 1, 2 i 3;
3) załącznika nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu;
4) załącznika nr 3 – rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Ruciane-Nida;
5) załącznika nr 4 - danych przestrzennych, obejmujących lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem (załącznik w wersji elektronicznej).
3. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;
4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
10) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
4. Plan nie zawiera ustaleń z zakresu:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – z racji braku ich występowania w granicach planu;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – z racji braku ich występowania w granicach planu;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – z racji braku ich występowania w granicach planu.
§ 2. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:
1) granicy obszaru objętego planem miejscowym;
2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
4) przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowych oznaczeń terenów elementarnych
o określonym przeznaczeniu;
5) zwymiarowania podanego w metrach.
2. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń dotyczących obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:
1) Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich;
2) Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
3) Obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Piska;
4) Strefy ochronny sanitarnej – 50 m od cmentarza;
5) Granicy strefy ochronny sanitarnej – 50 m od cmentarza;
6) Strefy ochronny sanitarnej – 150 m od cmentarza;
3. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowią oznaczenia informacyjne.
4. Ustalenia cyfrowo – literowe terenów elementarnych należy rozumieć:
1) poz. 1. oznaczenia – symbol cyfrowy: liczba porządkowa określająca dany teren elementarny;
2) poz. 2. oznaczenia – symbol literowy: określający przeznaczenie terenu elementarnego zgodnie z ustaleniami §4 i ustaleniami szczegółowymi planu.
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
2) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
3) granicy planu – należy przez to rozumieć określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym.
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określoną na rysunku planu;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku linię określającą obszar do zabudowy, poza którym zakazuje się wznoszenia budynków, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych określonych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dla terenów elementarnych z zastrzeżeniem §5;
6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującym sposobem wykorzystania terenu elementarnego. W ramach podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczających;
7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe. Przeznaczenie uzupełniające nie może przekraczać 30% powierzchni działki lub powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;
8) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
9) strefie ochronnej infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obszar w granicach stref ochronnych sieci elektroenergetycznych oraz stref kontrolowanych, w których obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych i norm branżowych;
10) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony danym symbolem cyfrowo – literowym;
11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze nieprodukcyjnym, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych;
12) usługach - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze nieprodukcyjnym  nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych;
13) wysokości zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu lub najwyższej krawędzi obiektu budowlanego. W przypadku lokalizacji innego niż budynek obiektu budowlanego na nierównym terenie, poziom gruntu należy wyznaczać jako średnią z wartości warstwic projektowanego terenu w obrębie posadowienia obiektu;
14) zabudowie gospodarczo-garażowej – należy przez to rozumieć zabudowę, w skład której wchodzą budynki gospodarcze, budynki gospodarczo – garażowe, budynki garażowe i wiaty. 

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych
w granicach obszaru objętego planem miejscowym

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu według symboli literowych:
1) MN  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MNU  – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
3) U   – teren zabudowy usługowej;
4) ZL – teren lasów;
5) ZP – teren zieleni urządzonej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Ustala się zasady ochrony ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu i zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów elementarnych oraz przepisami odrębnymi;
2) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym MN, MNU, U dopuszcza się lokalizację budynków na działce w odległości 1,5 m od granicy tej działki lub bezpośrednio przy tej granicy z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego oraz ustaleń szczegółowych planu oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu.
2. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych;
2) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki dachu w jednej bryle budynku;
3) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki elewacji w jednej bryle budynku.
3. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem zaplecza prowadzonych robót budowlanych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
oraz zasady kształtowania krajobrazu

 

§ 6. 1. Wskazuje się, że cały obszar w granicach planu znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Subniecka Warszawska Nr 215, cały obszar w granicach planu na arkuszach 1 i 2 znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Sandr Kurpie Nr 216:
1) ochrona zbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się zasady w zakresie ochrony środowiska:
1) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód powierzchniowych i gruntu;
2) nakazuje się wcześniejsze podczyszczenie wód opadowych i roztopowych do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, przed wprowadzeniem ich do odbiorników;
3) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;
4) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;
6) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym U zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem:
a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;
b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym
d) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych;
e) realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i dla których przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko;
7) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony środowiska:

a) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MNU jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
3. Ustala się w zakresie ochrony przyrody:
1) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją planu
w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Piska;
2) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją części planu
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich;
3) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją części planu
w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
4. Ustala się w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu nakaz realizacji nowej zabudowy przy uwzględnieniu gabarytów i formy zabudowy sąsiedniej, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu


§ 7.
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa


§ 8.
1. W granicach planu występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
1) formy ochrony przyrody, o których mowa w §6 ust. 3.
2. W granicach planu nie występują:
1) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych;
2) krajobrazy priorytetowe określane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) krajobrazy priorytetowe określane w audycie krajobrazowym w związku z brakiem opracowania audytu krajobrazowego województwa warmińsko – mazurskiego.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym


§ 9.
1. W granicach planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. 
2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem MN, MNU, U:
1) minimalna powierzchnia działek – 1000 m²;
2) minimalna szerokość frontów działek – 18 m;
3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją ± 10° oraz 180° z tolerancją ± 10°.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy


§ 10.
1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) w granicach planu zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;
2) w granicach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym U zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem:
a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;
b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym
d) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych;
e) realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i dla których przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko;
4) w strefie ochrony sanitarnej - 50 m od cmentarza i strefie ochrony sanitarnej - 150 m od cmentarza, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych, ustanowione dla cmentarza zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego planem miejscowym;
5) ustala się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej


§ 11.
1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:
1) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych zapewniają drogi publiczne i wewnętrzne znajdujące się poza granicami planu;
2) ustala się minimalne wskaźniki wyposażenia terenów elementarnych w liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:
a) dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem MN – 1 miejsce na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny;
b) dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem MNU – 1 miejsce na jeden budynek przeznaczenia podstawowego;
c) dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem U – 1 miejsce na jeden lokal w budynku przeznaczenia podstawowego oraz 2 miejsca na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej budynku;
d) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
- nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
- nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40;
3) miejsca parkingowe zapewniające zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów należy wykonać o nawierzchni utwardzonej z materiałów nieprzepuszczalnych.
2. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej:
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w obszarze planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z gminnym systemem uzbrojenia terenu;
2) dopuszcza się możliwość remontu i modernizacji wraz ze zmianą przebiegu istniejących sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu;

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich stref ochronnych pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - na obszarach, na których nie dopuszcza się realizacji, budynków, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy;
4) dopuszcza się lokalizowanie sieci dystrybucyjnych i urządzeń z nimi związanych wraz ze strefami ochronnymi infrastruktury technicznej na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami literowymi MN, MNU, U jeżeli lokalizacja tych sieci i urządzeń nie ogranicza realizacji przeznaczenia podstawowego terenów elementarnych i nie narusza przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami literowymi MN, MNU, U;
3. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę zabudowy należy realizować z sieci wodociągowej;
a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem terenów w strefach ochrony sanitarnej, o których mowa w §10 ust.1 pkt 3;
2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej;
4. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów:
1) ustala się, iż obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków należy realizować do sieci kanalizacji sanitarnej;
a) dopuszcza się indywidualne rozwiązania odprowadzania ścieków;
2) ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy;
3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie z przepisami odrębnymi;
a) dopuszcza się indywidualnie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób nie zagrażający środowisku oraz zasobom wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiorniach retencyjnych, w celu ich gospodarczego wykorzystania, w tym do utrzymania terenów zieleni;
4) ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.
5. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznej,
z zastrzeżeniem pkt. 4, zachowując istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne:
a) napowietrzne i kablowe linie o napięciu 0,4 kV;
b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
2) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) należy wykonać jako kablowe lub napowietrzne na zasadach określonych w przepisach odrębnych
z możliwością przebudowy i dostosowania  mocy istniejących sieci i urządzeń;
3) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami 

elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi planu oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi.
4) dopuszcza się indywidualne urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w postaci montowanych na dachach budynków instalacji fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 100 kW.
6. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji należy realizować z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób indywidualny;
2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy wykonać jako kablowe umieszczane doziemnie;
3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować w sposób indywidualny;
a) dopuszcza się ogrzewanie urządzeniami, które nie powodują przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW
z wyłączeniem wolnostojących: turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych;
b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej z chwilą jej wybudowania i oddania do użytkowania.
2) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
8. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz należy realizować w sposób indywidualny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej z chwilą jej wybudowania i oddania do użytkowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
§ 12. 1. Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi:
1) MN, MNU, U – 30%;
2) tereny elementarne niewymienione w pkt. 1 – 1%.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE


Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym MN


§ 13. 1. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi 01MN, 03MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo-garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne realizować jako wolnostojące;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50 % powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy: max. 0,25 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy: min. 0,05 max. 0,75 powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie wyżej niż 9 m;
b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie wyżej niż 6 m;
c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a i b: nie wyżej niż 5 m;
6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
- symetryczny: dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º, kryty dachówką, blachodachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą na rąbek stojący w odcieniach czerwieni lub grafitu;
c) kolorystka elewacji: barwy stonowane.
2. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi
02MN, 04MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo-garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50 % powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy: max. 0,25 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy: min. 0,05 max. 0,75 powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie wyżej niż 9 m;
b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie wyżej niż 6 m;
c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a i b: nie wyżej niż 5 m;
6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:

- symetryczny: dwuspadowy lub wielospadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º, kryty dachówką, blachodachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą na rąbek stojący w odcieniach czerwieni lub grafitu;
c) kolorystka elewacji: barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym MNU


§ 14. 1. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym
01MNU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo-garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a) budynki mieszkalno-usługowe i mieszkalne należy realizować jako jednorodzinne;
b) budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe, usługowe realizować jako wolnostojące;
c) dopuszcza się realizację usług jedynie jako usługi nieuciążliwe;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
4) ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu elementarnego:
a) na załączniku graficznym wyznaczone są strefy ochrony sanitarnej, o których mowa w §10 ust.1 pkt 3, w których obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych;
5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50 % powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy: max. 0,25 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy: min. 0,05 max. 1,00 powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego, usługowego: max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie wyżej niż 9 m;
b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie wyżej niż 6 m;
c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a i b: nie wyżej niż 5 m;
7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
- symetryczny: dwuspadowy lub wielospadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º, kryty dachówką, blachodachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą na rąbek stojący w odcieniach czerwieni lub grafitu;
c) kolorystka elewacji: barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym U


§ 15. 1. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi 01U, 02U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo-garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
b) zabudowę realizować jako wolnostojącą lub w zespole budynków;
4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
a) w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu elementarnego;
5) ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów:
a) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 
b) na załączniku graficznym, w ramach terenów elementarnych oznaczonych symbolami 01U
i 02U wyznaczone są strefy ochrony sanitarnej, o których mowa w §10 ust.1 pkt 3, w których obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych;
6) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20 % powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy: max. 0,60 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy:  min. 0,01 max. 2,00 powierzchni działki budowlanej;
d) powierzchnia zabudowy obiektów tymczasowych na działce budowlanej: max. 300 m²;
7) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego: max. 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie wyżej niż 10 m;
b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych: nie wyżej niż 6 m;
c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a i b: nie wyżej niż 5 m;
8) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków przeznaczenia podstawowego: symetryczny: dwuspadowy lub wielospadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 20º do 45º, kryty dachówką, blachodachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą na rąbek stojący w odcieniach czerwieni lub grafitu; dopuszcza się wykonanie dachów płaskich nad łącznikami, tarasami;
c) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków niewymienionych w lit. b: symetryczny: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 20º do 45º, kryty dachówką, blachodachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą na rąbek stojący w odcieniach czerwieni lub grafitu; dopuszcza się wykonanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci do 20º; dopuszcza się wykonanie dachów płaskich;
d) kolorystka elewacji: barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym ZL

§ 16. 1. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo – literowym 01ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu;
2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
a) ustala się leśne użytkowanie terenów elementarnych zgodnie z przepisami odrębnymi.


Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym ZP
§ 17. 1. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem  literowo - cyfrowym  01ZP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a) linie zabudowy: zgodnie z ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
4) ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:
a) zakazuje się lokalizacji budynków;
5) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 80% powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy: max. 0,1 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy: min. 0,01 max. 0,1 powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 3 m.


Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 wrz 2021 12:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 185 razy