BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/373/2021

z dnia: 27 września 2021 r.
w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) – Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się treść projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjęty projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 wrz 2021 12:23
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 367 razy