BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/356/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.256) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Rada Miejska Ruciane-Nida po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów zawartych w skardze - wniosku  o nadzór nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie i weryfikację podstaw do przyznawania świadczeń, w tym świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 12:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 387 razy