BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/105/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r., zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 165 poz. 1759) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. zmiany: Dz. U. z 2004r Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492 z 2005r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida uchwalonego uchwałą nr XX/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II.

§ 2

  Uchwalony plan składa się z następujących części:
 1. Tekstu planu miejscowego stanowiącego treść niniejszej uchwały.
 2. Rysunku planu w skali 1:10000 zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II skala 1:1000”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
 3. Załącznika nr 2 stanowiącego o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 4. Załącznika nr 3 rozstrzygającego o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
 5. Załącznika nr 4 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida uchwałą nr XX/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999r.

ROZDZIAŁ 1
Przepisy porządkowe
§ 3.

 1. Teren opracowania planu zgodny jest z uchwała nr XXVII/99/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II zgodnie z załącznikiem do uchwały oraz uchwałą nr XL/3/2006 z dnia 8 lutego 2006r. wraz załącznikiem do niej.
 2. Opracowaniem planu miejscowego objęte zostały tereny istniejącej zabudowy Dybówek II oraz tereny nie zabudowane położone w sąsiedztwie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 610 Piecki – Ruciane-Nida.

§ 4

Celem przyjętych rozwiązań w planie miejscowym w formie nakazów, zakazów i ograniczeń jest ustalenie przeznaczenie terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

§ 5

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, Dybówek II z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida uchwalonego uchwała nr XX/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999r.

§ 6

  Na rysunku planu miejscowego obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:
 1. Granice opracowania planu miejscowego.
 2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.
 3. Funkcje i parametry dróg.
 4. Nieprzekraczalne linie zabudowy.
 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych od drogi krajowej nr 58.

§ 7

 1. Podane na rysunku planu miejscowego linie projektowanych podziałów nieruchomości w granicach wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu nie są liniami obowiązującymi. Należy je traktować jako element informacyjny szczegółowych zasad podziału nieruchomości wymaganych w planie miejscowym, które w przyszłości posłużą do wykonania geodezyjnego projektu podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 2. Pokazane na rysunku planu miejscowego przebiegi projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej mogą ulec zmianie w projekcie budowlanym. Również lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych może ulec zmianie. Obowiązującą jest przyjęta zasada uzbrojenia projektowanych terenów pod zabudowę.
 3. Ustala się, że przy podziale terenu 7MN, 8MN-MP, 10MN na działki budowlane należy przyjąć zasadę minimalnej powierzchni działki 1300m² i szerokości frontu działki minimum 25m.

§ 8

  Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. planie miejscowym – należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z załącznikiem do niej.
 2. rysunku planu miejscowego – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 3. adaptacji – należy przez to rozumieć odniesienie się do celu przeznaczenia terenu lub obiektu jako przystosowanie stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji nie może ulec zmianie przeznaczenie terenu zapisana w tekście planu miejscowego, natomiast adoptowane obiekty mogą być modernizowane, poddawane rozbudowie lub ulec rozbiórce. Wszelkie prace adaptacyjne muszą spełniać wymogi architektoniczne ustalone w tekście planu miejscowego.
 4. intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć procent zabudowy tj. stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki.
 5. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach odrębnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 6. budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek o przeznaczeniu zdefiniowanym w przepisach odrębnych podobnie jak w pkt 5.

ROZDZIAŁ 2
Przepisy odnoszące się do obszaru całego opracowania lub wyodrębnionych części
§ 9

Cały obszar opracowania planu miejscowego położony na skraju Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane na terenach wskazanych w planie miejscowym muszą być zgodne z prawem obowiązującym w zakresie ochrony przyrody na terenie MPK w czasie uchwalania niniejszego planu miejscowego.

§ 10

Na działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% zaś intensywność zabudowy nie może przekroczyć 25 % powierzchni działki. Na działkach przeznaczonych pod budownictwo pensjonatowe powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80% zaś intensywność zabudowy nie może przekroczyć 15% powierzchni działki.

§ 11

  Ustala się następujące warunki zabudowy dla budynków na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: (MN)
 1. Wysokość budynków nie może przekroczyć dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe.
 2. Wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekroczyć 9m. Poziom zerowy budynku w stosunku do najniżej położonego terenu przyległego nie może przekraczać 100cm, gdy budynek jest zlokalizowany na terenie pochyłym. Przy lokalizacji budynku na terenie płaskim lub o małym spadku poziom zerowy budynku nie może przekroczyć 60cm, od poziomu terenu.
 3. Dach dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych 45º z dopuszczalnym odchyleniem 5º. Doświetlenie poddaszy oknami w szczycie budynku i przez lukarny, okna połaciowe można tylko stosować od strony podwórza. Pokrycia dachu dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Zabrania się budowy budynków opartych na rzucie kwadratu oraz posiadających wieżę lub podobne elementy architektoniczne stanowiące dysharmonię w zabudowie.
 4. Ogrodzenia działek nie mogą przekraczać 130cm wysokości a podstawowymi materiałami powinny być drewno, cegła, kamień. Nie zezwala się na wykonywanie ogrodzeń z elementów betonowych prefabrykowanych, pełnych ścian murowanych lub elementów betonowych. Do uzupełnienia ogrodzeń wskazane są żywopłoty
 5. Na terenie przeznaczonym w planie miejscowym na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego mogą być realizowane tylko budynki wolnostojące. Nie zezwala się na realizację zabudowy bliźniaczej lub szeregowej. Przyjmuje się zasadę realizacji na wskazanej w planie miejscowym działce jednego budynku mieszkalnego. Dopuszcza się łączenie działek sąsiednich w celu uzyskania jednej większej działki. Budynki gospodarcze mogą być realizowane na nowych działkach tylko na terenie 2MN, 3MN, 4MN, 6MN. Na terenie oznaczonym 7MN, 8MN-MP, 10MN nie zezwala się na budowę budynków gospodarczych. Przy projektowaniu garaży w zabudowie jednorodzinnej należy przyjąć warunek włączenia garażu w kubaturę budynku.

§ 12

  Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
 1. Zaopatrzenie w wodę.
  Przewiduje się zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy z sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Wólka. W granicach opracowania planu miejscowego należy wybudować sieć wodociągową rozdzielczą w systemie pierścieniowo-rozgałęźnym. Projektowaną sieć należy zaopatrzyć w hydranty przeciwpożarowe. Przyjęta zasada zaopatrzenia w wodę projektowanych terenów w planie powinna zapewnić możliwość zaopatrzenia w wodę Dybówka I.
 2. Gospodarka ściekowa.
  W granicach opracowania znajduje się kolektor sanitarny tłoczny przetłaczający ścieki do oczyszczalni w Rucianem-Nidzie. Na terenie istniejącej zabudowy Dybówek II znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacji oraz zbiorcza przepompownia ścieków. W przyjętej zasadzie skanalizowania terenu objętego planem miejscowy adaptuje się istniejące sieci oraz przepompownię ścieków. Przewiduje się skanalizowanie całego terenu siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wyjątkiem dwóch działek, z których ścieki zostaną odprowadzone przez przepompownie lokalne przy budynkach. Z terenów położonych na północ od drogi wojewódzkiej ścieki zostaną doprowadzone do projektowanej przepompowni zbiorczej i przetłoczone do istniejącego kolektora tłoczonego Ø 160. Nie zezwala się unieszkodliwiania ścieków innymi sposobami niż ustalone w planie, w tym na budowę zbiorników bezodpływowych również na okres czasowy. Przewiduje się odwodnienie terenów utwardzonych siecią kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanej ulicy L15. Wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Nidki poprzez separatory piasku, szlamu i substancji ropopochodnych.
 3. Gospodarka cieplna.
  Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych ze wskazaniem na paliwa niskoemisyjne tj. gaz płynny, olej opalowy lub inne prawnie dopuszczalne źródła energii odnawialnej za wyjątkiem energii wiatru.
 4. Komunikacja.
  Na terenie objętym planem miejscowym istnieje skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 Olsztynek – Szczytno – Ruciane–Nida – Pisz - Szczuczyn z drogą wojewódzką nr 610 Piecki - Ruciane-Nida. Przyjmuje się w obrębie skrzyżowania rezerwę terenu na jego przebudowę ze wskazaniem na budowę ronda. Dla drogi krajowej ustala się klasę G przyjmując pas terenu szerokości 50m w liniach rozgraniczających. Ze względu na uciążliwość wymienionej drogi pod względem hałasu na tereny mieszkaniowe położone w najbliższym sąsiedztwie ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 50m od granicy pasa drogowego dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 610 przebiegającej przez teren objęty planem miejscowym ustala się klasę Z przyjmując pas drogowy szerokości 30m. Ustala się, że dla zachowania warunków technicznych, jakie obowiązują przy projektowaniu dróg publicznych należy rozbudować istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą (6KDW) w obrębie istniejącej zabudowy w taki sposób by zapewnić włączenie projektowanej drogi 3KDW. Projektowana droga 3KDW będzie zbierać ruch z projektowanych terenów włączając go do drogi wojewódzkiej oraz zapewni połączenie z terenem istniejącej zabudowy Dybówka II. Nie przewiduje się bezpośrednich wjazdów z istniejącej i projektowanej zabudowy na drogę wojewódzką i drogę krajową. Ustala się, że istniejąca droga gminna (8KDW, 6KDW) w obrębie zabudowy Dybówek II będzie posiadała tylko jedno połączenie z drogą wojewódzką. Należy zlikwidować połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką w sąsiedztwie istniejącego gospodarstwa 1MR.
 5. Elektroenergetyka.
  W celu zapewnienia potrzeb elektroenergetycznych dla obszaru opracowania przyjęto następującą zasadę. Przewiduje się, iż należy docelowo wybudować dwie stacje transformatorowe kontenerowe E1D i E2D, które będą podłączone do sieci rozdzielczej SN 15kV. Połączenie należy wykonać podziemną linią kablową jako przedłużenie istniejącego odgałęzienia Dybówek I z linii kablowo-napowietrznej 15kV Nida-Pisz. Z projektowanych stacji wyprowadzone zostaną linie kablowe zasilające odbiorców na poziomie nn 0,4/023kV.

§ 13

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 62 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 29 lipca 2004r. ustala się następujący podział terenów:

Rodzaj terenu ustalony w ustawie Przeznaczenie terenu zapisane w planie
Teren zabudowy mieszkaniowej MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
MR – zabudowa zagrodowa,
MP – zabudowa pensjonatowa.


W celu ochrony projektowanej zabudowy przed hałasem od dróg wprowadza się w planie miejscowym zakaz budowy budynków mieszkalnych od pasa drogowego drogi krajowej w odległości 50m. Plan miejscowy pozostawia istniejące tereny leśne (ZL) oraz przewiduje tereny do zalesienia (ZLp) w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej.

ROZDZIAŁ 3
Ustalenia odnoszące się do wydzielonych terenów.
§ 14

Przyjmuje się następujące ustalenia odnoszące się do wydzielonych terenów na rysunku planu miejscowego.
1MR – Teren istniejącej zabudowy zagrodowej adaptowanej. Należy zlikwidować zjazd na drogę wojewódzką a zbędny odcinek drogi gminnej przedzielającej zabudowę zagrodową włączyć do działki.
2MN – Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej. Nie przewiduje się budowy nowych budynków mieszkalnych za wyjątkiem wydzielonej działki nr 5/1. Działka 5/4 nie może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wojewódzką i hałas pochodzący z ruchu samochodów. Wymienioną działkę można przeznaczyć na powiększenie działek sąsiednich. Prace adaptacyjne związane z istniejącymi budynkami mieszkalnymi nie mogą zwiększyć ilości kondygnacji, zmienić kąta nachylenia połaci dachowych oraz zmienić rodzaju pokrycia dachu. Obsługa komunikacyjna tylko z dróg wewnętrznych.
3MN – Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej. W ramach adaptacji mogą być przeprowadzone prace budowlane, które nie spowodują zwiększenia ilości kondygnacji, wprowadzenia ścianek kolankowych, zmianę kąta nachylenia połaci dachowych lub rodzaju pokrycia dachu. Obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych.
4MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowane budynki należy zrealizować zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Należy przyjąć ustawienie budynków kalenicą równolegle do ulicy 5KDW. Dopuszcza się możliwość budowy budynków gospodarczych ustawionych w głębi działki. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Wysokość budynków do 5m.
5U – Teren przeznaczony na usługi z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Rodzaj usług nie może powodować powstania uciążliwości dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W granicach wskazanej działki przeznacza się pas terenu (16ZI) przeznaczony do zagospodarowania zielenią, jako izolację sąsiedniej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. Projektowany budynek należy zrealizować zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Dojazd do działki projektowaną drogą 5KDW-D8. Nie dopuszcza się wykonania bezpośredniego zjazdu na drogę wojewódzką.
6MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy spełnić warunki ustalone w rozdziale 2. Budynek gospodarczy należy zlokalizować w głębi działki przyjmując dach dwuspadowy kryty dachówką. Wysokość budynku gospodarczego do 5m. Budynek mieszkalny należy ustawić równolegle kalenica do ulicy.
7MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowane budynki należy zrealizować zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Na wskazanych działkach należy przyjąć ustawienie projektowanych budynków kalenicą równolegle do ulicy. Występujące skupiska zieleni należy zachować w stopniu maksymalnym w zagospodarowaniu działek. Nie może ulec zmianie teren leśny (ZLm) wchodzący w skład działki budowlanej. Ochronie podlega istniejący drzewostan.
8MN, MP – Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub przy połączeniu trzech sąsiednich działek może być przeznaczony na dwa pensjonaty. Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć warunki ustalone w rozdziale 2 ustawiając budynki równolegle kalenica do ulicy.
Przy realizacji zabudowy pensjonatowej należy przyjąć wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 45º z dopuszczalną tolerancją 5º, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Pozostałe warunki jak w rozdziale 2. Przy zagospodarowaniu działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub pensjonatowe należy w całości zachować wydzielone tereny oznaczone jako las (ZLm). Ochronie podlega istniejący drzewostan.
9MP – Teren projektowanego pensjonatu. Nie może zmienić się forma użytkowania terenu leśnego (ZLm) wchodzącego w skład działki budowlanej. Ustala się wysokość budynku do trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 45º z dopuszczalną tolerancją 5º. Pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. W granicach działki należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc parkingowych.
10MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowane budynki należy zrealizować zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Nie zezwala się na budowę budynków gospodarczych. Garaże należy projektować jako jedną kubaturę z budynkiem mieszkalnym.
11UK – Teren przeznaczony na usługi związane z komunikacją (MOP) miejsca obsługi podróżnych. W programie usług przewiduje się stację paliw, sklep, małą gastronomię, miejsca postojowe na samochody osobowe i ciężarowe. Ustala się, że wymieniony zakres usług powinien się zmieścić w jednym obiekcie o wysokości do jednej kondygnacji. Budynek związany z miejscami noclegowymi należy zlokalizować w głębi działki na warunkach ustalonych w rozdziale 2, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z projektowanej ulicy 3KDW wychodzącej z przewidywanego w tym rejonie ronda. Dopuszcza się wyjazd z działki na drogę wojewódzką nr 610 (2KD-Z30) jako prawoskręt. W zagospodarowaniu działki należy w stopniu maksymalnym zachować istniejące skupisko drzew. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 35%.
12MN,U – Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej. Ustala się możliwość budowy jednego obiektu usługowo-mieszkalnego z tym, że budynek mieszkalny nie może przekroczyć wyznaczonej granicy 50m od drogi krajowej. Dopuszcza się również budowę oddzielnego obiektu handlowo-usługowego od strony skrzyżowania (ronda), natomiast budynek mieszkalny należy zlokalizować w głębi działki poza granicą 50m wyznaczoną na rysunku planu miejscowego. Architektura całości zabudowy i zagospodarowanie działki powinno odpowiadać warunkom ustalonym w rozdziale 2. Obsługa komunikacyjna z drogi 3KDW.
13K – Istniejąca przepompownia ścieków sanitarnych funkcjonująca w systemie oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie.
14K – Projektowana przepompownia ścieków, która będzie wymagała działki o wymiarach 10m x 10m. Strefa oddziaływania powinna zawierać się w granicach działki.
15KP – Przejście piesze.
16ZI – Teren zieleni izolacyjnej w granicach działki 5U.
17U – Teren istniejących usług motoryzacyjnych podlega adaptacji. Ustala się możliwość powiększenia działki w kierunku południowym o pas terenu szerokości do 10m. Nie ulega zmianie istniejący wjazd na działkę.
ZL – Tereny leśne pozostające bez zmiany sposobu użytkowania.
ZLp – Tereny przeznaczone do zalesienia, zadrzewienia.
R – Tereny pozostające w obecnej formie jako użytki łąk i zieleni bez prawa zabudowy obiektami budowlanymi. Spełniają rolę strefy ochronnej rozciągających się w sąsiedztwie mokradeł i trzcinowisk.
1KD-G50/1x7/ - Droga krajowa nr 58 Olsztynek – Szczytno – Ruciane-Nida – Szczuczyn, szerokość pasa drogowego 50m, droga klasy G. Ustala się rezerwę terenu dla przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 610 Piecki – Ruciane-Nida i projektowaną drogą 3KDW-L15, zgodnie z decyzją dotyczącą rozbudowy drogi krajowej nr 58.
2KD-Z30/1x7/ - Droga wojewódzka nr 610 Piecki - Ruciane-Nida, szerokość pasa drogowego 30m klasa Z. Wymagana jest przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 58. Należy również przebudować skrzyżowanie z istniejącą drogą gminną w rejonie istniejącej zabudowy Dybówek II. Plan miejscowy rezerwuje teren na włączenie do wymienionego skrzyżowania projektowanej drogi 3KDW-L12.
3KDW-L12, 15/1x6/ - projektowana droga obsługująca teren nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
4KDW-D8, 5KDW-D8 – Projektowane drogi dojazdowe do obsługi zabudowy mieszkaniowej. Szerokość pasa drogowego 8m. Drogi należy zakończyć placem zwrotowym.
6KDW-D8 – Istniejąca droga gminna szerokości pasa drogowego 8m. Wymagana jest przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką.
7KDW-D6 – Istniejąca droga dojazdowa, szerokości pasa drogowego 6m. Długość drogi należy ograniczyć do niezbędnych dojazdów do działek budowlanych.
8KDW-D8 – Istniejąca droga gminna szerokości pasa drogowego 8m. Należy zlikwidować wjazd na drogę wojewódzką w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. Zbędny odcinek drogi powinien zostać włączony do działki 1MR.
E1D, E2D – Projektowane stacje transformatorowe kontenerowe.

§ 15

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe dla naliczenia opłat od terenów ujętych w § 14.

Symbol terenu oznaczonego w § 14 uchwały Proponowana wysokość % stawki
MN (poza terenami gminy) 30%
MP (poza terenami gminy) 30%
UK 30%
MNU 30%
U 30%
MN, MP 30%

§ 16

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 17

Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 18.

Oryginał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składającego się z tekstu uchwały wraz z załącznikiem znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Kopia wymienionych dokumentów znajduje się w Starostwie Powiatowym w Piszu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 18:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2367 razy