BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/353/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 477.628,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 611.196,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 133.567,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 44.546.424,29 zł w tym: dochody majątkowe: 8.048.499,77 zł dochody bieżące: 36.497.924,52 zł
2. Plan wydatków ogółem – 44.948.642,68 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.713.542,77 zł wydatki bieżące: 33.235.099,91 zł
§ 3. 
1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.” zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 6 
do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 10:41
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 400 razy