BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/350/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,  oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 i  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku nr 15 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniem przynależnym dla którego  Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi  księgę wieczystą nr OL1P/00021996/5 wraz z udziałem 4280/75405 części w działce ozn. nr geod. 161/9 o pow. 1388 m² dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00014785/1 oraz pomieszczeniem gospodarczym usytuowanym w budynku gospodarczym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  udziału 1/16 części w działce ozn. nr geod. 161/10 o pow. 913 m² dla której  Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o nr OL1P/00018231/1. 
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/313/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 12:23
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 247 razy