BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/347/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2337 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2021 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.
§ 2. Przyjęcie zadania, o którym, mowa w § 1 nastąpi w ramach porozumienia, zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 11:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 234 razy