BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/344/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  w związku z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Ruciane-Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 
2) sprawozdania finansowego,
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 
4) informacji o stanie mienia gminy, 
5) wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 
6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżet za 2020 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 235 razy