BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/333/2021

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Uznaje się za zasadną wniesioną w dniu 20 kwietnia 2021 r. petycję dotyczącą wprowadzenia  w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - przepisów dających uprawnienia Burmistrzowi MiG do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573) bez konieczności spełnienia wymagań kryterium dochodowego oraz wychodzącym z systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dna 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących warunków zamieszkiwania oraz kryterium dochodowego. 
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 14:40
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 243 razy