BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/332/2021

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.  Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 11 788,00 zł (sł.: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dla dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID – 19.
§ 2.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida 
a Powiatem Piskim. 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 14:22
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 248 razy