BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/329/2021

z dnia: 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części   nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w miejscowości  Wojnowo, oznaczonych nr.: 
a)  121/4 o pow. 576 m²,
b) 121/3 o pow. 54 m²,   
z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres do 3 lat. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 maj 2021 12:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 446 razy