BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/323/2021

z dnia: 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Maurskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na dofinansowanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ruciane-Nida na 2021 rok w kwocie 178.118,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 75/100)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 maj 2021 12:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 448 razy