BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/320/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2021 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 638) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2021 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2021 08:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 299 razy