BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/315/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.6, 6a i 6b oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 2, stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, usytuowanym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 103/3 o powierzchni 1 212 m², położonego w miejscowości Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043861/0. 
§ 2.  Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego, o których mowa w § 1 uchwały wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych budynków. 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2021 08:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 291 razy