BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/312/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/385/2017 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI, Rada Miejska stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane – Nida, postanawia, co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA WSĘPNE

§ 1. 
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI, zwany w dalszej części uchwały planem. Granice terenu objętego planem zostały przedstawione na rysunku planu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI składa się z następujących elementów:
1)ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
2)załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 - rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;

3)załącznika nr 6 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
4)załącznika nr 7 - rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Miejskiej Ruciane – Nida.

3. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:
1)przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
6)  granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
11) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.
12) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;
4. Plan nie zawiera ustaleń z zakresu:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – z racji braku ich występowania w granicy planu;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – z racji braku ich występowania w granicy planu. 

§ 2. 
1.Jako obowiązujące ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowe oznaczenia terenów elementarnych o określonym przeznaczeniu;
5) zwymiarowanie podane w metrach.

2. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń dotyczących obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:
1) zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków;
2) granicy strefy ochrony sanitarnej - 50 m od cmentarza;
3) granicy strefy ochrony sanitarnej - 150 m od cmentarza;
4) obszarów objętych formami ochrony przyrody.

3. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowią oznaczenia informacyjne.

1. Ustalenia cyfrowo – literowe terenów elementarnych należy rozumieć:
1) poz. 1. oznaczenia – symbol cyfrowy: liczba porządkowa określająca dany teren elementarny;
2) poz. 2. oznaczenia – symbol literowy: określający przeznaczenie terenu elementarnego zgodnie z ustaleniami §4 i ustaleniami szczegółowymi planu.

Rozdział 2
SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE

 

§ 3. 
1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
2) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
3) granicy planu – należy przez to rozumieć określoną na załączaniu graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym.
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określoną na rysunku planu;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku;
6) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem oznaczony  odrębnym symbolem cyfrowo – literowym, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania wynikającymi z ustaleń planu; 
7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczających;
8) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; przeznaczenie uzupełniające nie może przekraczać 49% powierzchni działki lub powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;
9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze nieprodukcyjnym, ogólnospołeczną lub komercyjną, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem §6 ust 2, pkt. 1, lit. h);
10) wysokości zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu lub najwyższej krawędzi obiektu budowlanego. W przypadku lokalizacji innego niż budynek obiektu budowlanego na nierównym terenie, poziom gruntu należy wyznaczać jako średnią z wartości warstwic terenu w obrębie posadowienia obiektu;
11) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
12) zabudowie gospodarczo - garażowej - należy przez to rozumieć zabudowę, w skład której wchodzą budynki gospodarcze, budynki gospodarczo – garażowe, budynki garażowe i wiaty.

Rozdział 3
USTALENIA OGÓLNE

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych w granicach obszaru objętego miejscowym planem

 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

1) MN  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) ML  – teren zabudowy rekreacji indywidualnej;
4) RM – teren zabudowy zagrodowej;
5) US  – teren usług z zakresu sportu i rekreacji stanowiących inwestycję celu publicznego – teren dostępu do wód publicznych;
6) Z – teren zieleni;
7) ZL – teren lasu;
8) WP – teren wód powierzchniowych śródlądowych płynących;
9) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych stojących;
10) KDW – teren drogi wewnętrznej;
11) KDp – teren ciągu pieszo - jezdnego.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów elementarnych i przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym MN,MW, ML, RM lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, ustaleń szczegółowych planu oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu;
3)dopuszcza się przebudowę lub remont w obrysie budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w części poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym liniami zabudowy, na zasadach określonych w przepisach ogólnych i szczegółowych planu;
4)dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w części poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym liniami zabudowy, z zastrzeżeniem, że rozbudowa tych budynków może nastąpić jedynie w obszarze przeznaczonym do zabudowy, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach szczegółowych planu, a nadbudowa wyłącznie w obrysie budynku.
5)zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki: elewacji, pokryć dachowych, zabudowy.

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
 


§ 6. 

1. Wskazuje się, że cały obszar planu znajduje się w granicach głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) Subniecka Warszawska Nr 215 i Sandr Kurpie Nr 216:
1) ochrona zbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) w zakresie ochrony środowiska ustala się następujące zasady:
a) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód powierzchniowych i gruntu;
b )nakazuje się wcześniejsze podczyszczenie wód opadowych i roztopowych do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, przed wprowadzeniem ich do odbiorników;
c) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;
d) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
e) nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
f) dopuszcza się przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
g) zakazuje się w granicach planu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska
h) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony środowiska:
a) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem literowym MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
c) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym ML jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
d) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
e) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym US jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
f) dla pozostałych terenów elementarnych wyznaczonych w planie ustala się normy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku gdy teren nie podlega ochronie akustycznej - nie ustala się.

3) w zakresie ochrony przyrody ustala się:
a) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją obszaru objętego planem w całości  w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Piska kod PLB 280008;
b) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją planu w granicach Obszaru Natura 2000 Ostoja Piska kod PLH 280048;
   
- przepisy, o których mowa w pkt 3 lit. b) obowiązują w granicach planu - załączniki nr 2 i 3, 
c) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją planu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich;
   
- przepisy, o których mowa w pkt 3 lit. c) obowiązują w granicach planu - załączniki nr 1,2,3 i 5;
   
-  dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami cyfrowo – literowymi 01MN, 01Z, 02Z określono szczególne zasady z zakresu ochrony przyrody w ustaleniach szczegółowych wymienionych terenów elementarnych;
4) w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych planu.

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 

1. Ustala się w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zachowanie w granicach planu zabytek nieruchomy, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, podlegający ochronie na podstawie przepisów odrębnych - obiekt: Dom nr 51 – dawna szkoła, adres: Karwica 51;

2. W odniesieniu do obiektu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony:
1)ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachu;
2)ochronie podlega pierwotna artykulacja i wykończenie elewacji (w tym stolarki otworowej jako jednego z elementów wykończenia);
3)przedmiotem ochrony obiektu zabytkowego jest jego zewnętrzny wygląd, forma i układ otworów, detal architektoniczny oraz inne elementy decydujące o zachowaniu jego historycznego charakteru.
3. W granicach planu nie są wyznaczone obszary krajobrazów priorytetowych ustalanych na podstawie audytu krajobrazowego lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźniki zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 9.

1.  W granicach planu występują następujące tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
1) formy ochrony przyrody, o których mowa w §6 ust. 1. pkt. 3);
2) główne zbiorniki wód podziemnych, o których mowa w §6 ust. 1. pkt. 1);
3) obiekt zabytkowy, o którym mowa w §7 ust.1.pkt.1).

2. W granicach planu nie wyznacza się:

1) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, terenów górnicze;

2) obszarów krajobrazów priorytetowych ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko - mazurskiego;

3) obszarów krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego w związku z brakiem opracowania audytu krajobrazowego województwa warmińsko – mazurskiego.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 10. 

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi MN, MW, ML, US, 

1) minimalna powierzchnia działek dla terenów oznaczonych symbolem MN – 1000 m²;

2) minimalna powierzchnia działek dla terenów oznaczonych symbolem MW i US – 2000 m²;

3) minimalna powierzchnia działek dla terenów oznaczonych symbolem ML – 1200 m²;
1) minimalna szerokość frontów działek – 26 m;
2) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją ± 10° oraz 180° z tolerancją ± 10°.
3. Ustala się, że szczegółowe zasady i warunki określone w ust. 2 nie dotyczą wydzielania działek pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, których lokalizacja dopuszczona jest w ustaleniach ogólnych i szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. 
1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) w granicach stref ochronny sanitarnej w odległości 50 m i 150 m od cmentarza, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych, ustanowione dla cmentarza znajdującego się w sąsiedztwie granicy planu;

2) w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych; przy realizacji zabudowy, zagospodarowania oraz nasadzeń zieleni należy stosować odpowiednie odległości od sieci wynikające z przepisów odrębnych;

3) ustala się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 12. 

1.Ustala się następujące zasady w zakresie systemów komunikacji:

1) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w obszarze planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu drogi, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z systemem komunikacyjnym w gminie;
2) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych realizować z drogi powiatowej znajdującej się poza granicami planu, poprzez drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolem literowym KDW oraz poprzez ciąg pieszo – jezdny oznaczony w planie symbolem literowym KDp;
3) ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:
a) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem litrowym MN: minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie lub lokal użytkowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
b) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem litrowym RM: minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym w zabudowie zagrodowej;
c) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem litrowym MW: minimum 1,1 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
d) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym ML: minimum 1 miejsce parkingowe na jeden budynek rekreacji indywidualnej;
e) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym US: minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego;
f) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;

- nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;

- nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 13. 
1.  Ustala się następujące zasady w zakresie systemów infrastruktury technicznej:
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w granicach planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z gminnym systemem uzbrojenia terenu;

2) nakazuje się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz stref kontrolowanych w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi KDW i KDp oraz w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi MN, MW, ML, RM pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalną linią zabudowy - na obszarach, na których nie dopuszcza się realizacji budynków zgodnie z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy;
a)dopuszcza się lokalizowanie nowych: sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym ZL w przypadku, gdy lokalizacja tych sieci nie ogranicza realizacji podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego, nie narusza przepisów odrębnych i nie powoduje konieczności zmiany sposobu użytkowania gruntów;
3) dopuszcza się lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów elementarnych  oznaczonych symbolami literowymi MN, MW, ML, US, RM;

4) dopuszcza się możliwość remontu i modernizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu;
5) w granicach opracowania planu sieci infrastruktury technicznej należy wykonać jako podziemne;
6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
a) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenów w granicach strefy ochronny sanitarnej w odległości 150 m od cmentarza; 
b) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
c) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej;

7) obszar objęty miejscowym planem położony jest w obszarze aglomeracji Ruciane - Nida - załącznik nr 5 w całości oraz załączniki nr 1, 2 i 4 w granicach wskazanych na rysunku planu;
8) ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
a) ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy;
b) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalni ścieków z wyjątkiem obszarów o których mowa w pkt. 7;
 9) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie z przepisami odrębnymi;
a) dopuszcza się odprowadzanie wcześniej oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki lub do ogólnodostępnych rowów melioracyjnych i przydrożnych, w sposób nie zagrażający środowisku oraz zasobom wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznej, zachowując istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne: napowietrzne i doziemne linie o napięciu 15 kV; napowietrzne i doziemne linie o napięciu 0,4 kV; stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
b) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) należy wykonać jako podziemne na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
c) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

11) ustala się zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób indywidualny;
a) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

12) ustala się iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie;
a) dopuszcza się ogrzewanie urządzeniami, które nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takimi jak panele ogniw fotowoltaicznych czy kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków;
b) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
c) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej z chwilą jej wybudowania i oddania do użytkowania;
13) ustala się indywidualne zaopatrzenie w gaz, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej z chwilą jej wybudowania i oddania do  użytkowania;
14) ustala się zasady z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 14.
1.  Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi:

1) MN, MW, ML, RM – 5%;

2) pozostałe tereny elementarne – 1%.


Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek

§ 15. 
1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowalnych;

1) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym MN: 1000 m2;

2) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym MW: 2000 m2;

3) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami 06MN i 09ML: 1200m2;

4) Dla terenów elementarnych nie wymienionych w pkt 1-3 minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej nie ustala się.

2. Wymogu wynikającego z ust. 1 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, dojścia, dojazdy, działek wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. 

Rozdział 4
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym MN

§ 16. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi 01MN  i 02MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo - garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a)budynek mieszkalny jednorodzinny w formie wolnostojącej;
b)nakazuje się realizację usług wyłącznie jako usługi nieuciążliwe;
c)linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi; 

4) szczególne zasady z zakresu ochrony przyrody dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem cyfrowo – literowym 01MN:

a) zakaz usuwania zadrzewień śródpolnych;

b) zakaz zmiany stosunków wodnych;

c) zakaz przekształcania naturalnej rzeźby terenu z wyjątkiem miejsc posadowienia obiektów budowlanych;

5) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maksymalnie 200 m2; 

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku zabudowy gospodarczo - garażowej: maksymalnie 100 m2;

c) szerokość elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maksymalnie 18 m; 
6) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna – min.60 % powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy – max. 0,15 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 0,45 powierzchni działki budowlanej;
7) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 9 m; 
b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6 m;
c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a) i b) nie wyżej niż 4 m;
8) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
a) kierunek głównej kalenicy budynków: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
-symetryczny: dwuspadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 35 - 45º, kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastym lub w odcieniach czerwieni;
c) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych;
d) kolorystka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym MW

§ 17. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym 
01MW  ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo - garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny w formie wolnostojącej;

b) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi; 

4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maksymalnie 250 m2;

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku zabudowy gospodarczo – garażowej: maksymalnie 150 m2;

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

a) powierzchnia biologicznie czynna – min.55 % powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy – max. 0,3 powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 1,2 powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego: max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 12 m; 

b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6 m;

c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a) i b) nie wyżej niż 4 m;

7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

a) kierunek głównej kalenicy budynków: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:

- symetryczny dwuspadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 20 - 45º, kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastym lub w odcieniach czerwieni;

c) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych;

d) kolorystka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym ML

§ 18. Dla terenu elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi 01ML - 09 ML  ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo - garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) budynek rekreacji indywidualnej w formie wolnostojącej;

b) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi; 

4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku rekreacji indywidualnej: maksymalnie 100 m2; 

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku zabudowy gospodarczo - garażowej: maksymalnie 50 m2;

c) szerokość elewacji frontowej dla budynku rekreacji indywidualnej: maksymalnie 12 m; 

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

a) powierzchnia biologicznie czynna – min.70 % powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy – max. 0,15 powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 0,45 powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynku rekreacji indywidualnej: max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 8 m; 

b) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6 m;

c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a) i b) nie wyżej niż 4 m;

7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

a) kierunek głównej kalenicy budynków: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:

- symetryczny dwuspadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 30 - 45º, kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastym lub w odcieniach czerwieni;
c) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych;

d) kolorystka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym RM

§ 19. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym 01RM ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarczo - garażowa, niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny w formie wolnostojącej;

b) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi; 

4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego: maksymalnie 200 m2; 

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

a) powierzchnia biologicznie czynna – min.50 % powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy – max. 0,3 powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 0,9 powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków: max. 2 kondygnacje nadziemne, nie wyżej niż 9 m; 

b) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a)  nie wyżej niż 6 m;

7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

a) kierunek głównej kalenicy budynków: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
-dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci w przedziale 20-45°, kryty dachówką, lub blachodachówką w kolorze ceglastym lub w odcieniach czerwieni;

c) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych;

d) kolorystka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym US

§ 20. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym 01US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług z zakresu sportu i rekreacji stanowiących inwestycję celu publicznego – teren dostępu do wód publicznych;

2) przeznaczenie uzupełniające: niezbędne do obsługi zabudowy: dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) teren elementarny stanowi teren dostępu do wód publicznych;

b) w ramach funkcji podstawowej dopuszcza się lokalizację przystani żeglarskiej i kajakowej oraz plaży stanowiących inwestycję celu publicznego;

c) dopuszcza się lokalizowanie wiat oraz budynków stanowiących zaplecze sanitarne przystani żeglarskiej i kajakowej oraz plaży;

d) budynki stanowiące zaplecze sanitarne w formie wolnostojącej;

e) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi; 

4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

a) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy – max. 0,1 powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 0,1 powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków: max. 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6,0 m;

b) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a): nie wyżej niż 4 m;

6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
-symetryczny: dwuspadowy z wyodrębnioną kalenicą, o kącie nachylenia połaci od 20-45º, kryty materiałami w odcieniach czerwieni i brązu;

c) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, 

d) w elewacjach dopuszcza się stosowanie szkła.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi Z

§ 21. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami 01Z, 02Z, 03Z ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni;

2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a) dopuszcza się pielęgnację i właściwe utrzymanie istniejącej zieleni;

b) zakazuje się niszczenia istniejącej zieleni;

c) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych;

3) szczególne zasady z zakresu ochrony przyrody: 

a) zakaz usuwania zadrzewień śródpolnych;

b) zakaz zmiany stosunków wodnych;

c) zakaz przekształcania naturalnej rzeźby terenu;

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym ZL

§ 22. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami 01ZL, 02ZL, 03ZL, 04ZL, 05ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu;

2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a) ustala się leśne użytkowanie terenów elementarnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym WP

§ 23. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami 01WP, 02WP, 03WP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych płynących;

2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a) w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym WP znajduje się Jezioro Nidzkie;
-zakazuje się niszczenia brzegów i zanieczyszczania wody;
-dopuszcza się utrzymanie istniejących oraz realizację nowych pomostów zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i prawa wodnego;
-ustala się, że wszelkie prace związane z utrzymaniem i ochroną śródlądowych wód powierzchniowych płynących należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym WS

§ 24. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 01WS i 02WS ustala się.

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych stojących;

2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a) zakazuje się niszczenia i zanieczyszczania śródlądowych wód powierzchniowych stojących;

b) ustala się, że wszelkie prace związane z utrzymaniem i ochroną śródlądowych wód powierzchniowych stojących należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym KDW

§ 25. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej;

2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a)      ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi: 
-01KDW – zmienna w przedziale od 5,0 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-02KDW – zmienna w przedziale od 7,5 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-03KDW – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-04KDW – zmienna w przedziale od 5,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-05KDW – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-06KDW – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się wykonanie dróg z materiałów nieprzepuszczalnych.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym KDp


§ 26.
Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 01KDp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszo - jezdnego;

2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

a) ciąg pieszo – jezdny publicznie dostępny, zapewniający komunikację do terenu dostępu do wód publicznych; 

b)  ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo - jezdnego: 

- 01KDp - zmienna w przedziale od 4,5 m do 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 02KDp - 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

c) dopuszcza się wykonanie ciągu pieszo - jezdnego z materiałów nieprzepuszczalnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. 
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2021 10:11
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 286 razy