BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/310/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.345.065,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.839.148,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 494.083,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 43.947.221,10 zł w tym: dochody majątkowe: 7.731.329,94 zł dochody bieżące: 36.215.891,16 zł
2. Plan wydatków ogółem – 44.349.439,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.493.869,22 zł  wydatki bieżące: 32.855.570,27 zł
§ 3. 
1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.  Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2021 08:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 462 razy