BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/309/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6
i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1.  Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/271/2020 z dnia 14 grudnia 2020r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2021-2028,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2021 08:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 291 razy