BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/308/2021

z dnia: 22 lutego 2021 r.
w sprawie: przystąpienia do projektu "Akcelerator Dostępności JST makroregionu Północnego" realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ruciane-Nida przystępuje do projektu "Akcelerator Dostępności JST makroregionu Północnego" realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Priorytet  II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr WND-POWR.02.18.00-00-0084/20-2.
§ 2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w § 1 zostaną określone w umowie. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 mar 2021 15:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 306 razy