BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/295/2021

z dnia: 22 lutego 2021 r.
w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2021 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2277  z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla  Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2021 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 mar 2021 13:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 462 razy