BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/287/2021

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 6 lit. „n” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 3.  Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie elektronicznym XML oraz układzie informacji powiązań między nimi zgodnymi z Załącznikiem nr 2 do uchwały, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP korzystając z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 700 z późn. zm.).
§ 4.  Traci moc uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 5.  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 08:30
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 522 razy