BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/286/2021

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 70 a, ust.1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia MEN  z dnia 23 sierpnia 2019 r. w  sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli  na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r.poz. 1653) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. W budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, zwanych dalej  „szkoła”. 
§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także koszty udziału nauczycieli  w sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego;
2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły wyższe;
3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział  w formach doskonalenia zawodowego;
4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 
§ 4. 
1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku dzieli się w następujący sposób:
1) 70 % środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1, 3-4.
2) 30 % środków na opłaty, o których mowa w § 3  pkt 2. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków. 
§ 5. Środki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1 przeznacza się na organizację rożnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów: 
1) rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania i wdrażania analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych;
2) rozwijanie kompetencji cyfrowych (TIK) i medialnych nauczycieli w zakresie form i metod zdalnego nauczania, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; 
3) zwiększania kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności  uczniów; 
4) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych;
5) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i  placówkach      oświatowych;
6) realizacja programów związanych z wychowaniem do wartości, kształtowaniem postaw, respektowaniem norm społecznych;
7) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, pracodawcami;
8) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowanie do zmian w prawie oświatowym.
§ 6. 
1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą i zakład kształcenia  do wysokości 3.500 zł. ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla jednego nauczyciela. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w 2021 r. 
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 
3. Specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane:
a) wiedza o społeczeństwie, 
b) geografia, 
c) język angielski, 
d) integracja sensoryczna, 
e) mediator szkolny. 
§ 7. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 6, składa do dyrektora szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie zaliczenia  odpowiedniego semestru studiów, dyplom ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez szkołę wyższą  lub placówkę doskonalenia nauczycieli oraz inny podmiot, o którym mowa w § 3  pkt 1-2.
§ 8. 
1. Dofinansowanie do opat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego. 
2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej  kwoty dofinansowania. 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 08:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 497 razy