BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/285/2021

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 455.982,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.227.361,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38.995,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 41.482.370,63 zł w tym: dochody majątkowe: 5.867.471,47 zł dochody bieżące: 35.614.899,16 zł
2. Plan wydatków ogółem – 41.884.589,02 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.237.094,55 zł wydatki bieżące: 32.647.494,47 zł
§ 3. 
1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 402.218,39 zł, zostanie pokryty:
1) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50.231,49 zł,
2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach w wysokości 351.986,90 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.072.218,39 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.670.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Po zmianach w budżecie: rezerwa ogólna wynosi 81.400,00 zł, rezerwa celowa wynosi 79.700,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 08:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 373 razy