BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/189/2020

z dnia: 4 marca 2020 r.
w sprawie: zmiany granic i obszaru aglomeracji Ruciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 oraz w związku z art. 565 ust. 2 ustawy  z dnia  20 lipca  2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm. ) po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. W aglomeracji  Ruciane-Nida wyznaczonej  przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr III/60/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ruciane-Nida oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ruciane-Nida - wprowadza następujące zmiany:
1)    dotychczasowy § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 1 . Wyznacza się na obszarze miasta Ruciane-Nida i gminy Ruciane-Nida aglomerację Ruciane-Nida o równoważnej liczbie mieszkańców 11 900 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruciane-Nida, obejmującą swym zasięgiem miasto Ruciane-Nida oraz miejscowości z terenu gminy Ruciane-Nida: Ruciane-Nida, Wygryny, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Końcewo, Piaski, Wejsuny, Warnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ładne Pole, Zameczek, Iwanowo, Kokoszka.”
2) Część opisowa aglomeracji wraz z częścią graficzną określającą jej obszar i granice stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 mar 2020 12:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 215 razy