BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/188/2020

z dnia: 4 marca 2020 r.
w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Nadaje się Przedszkolu Miejskiemu w Rucianem-Nidzie przy ul. Gwarnej 2 imię „Zielona Kraina", w wyniku czego Przedszkole przyjmuje nazwę: Przedszkole Miejskie "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 mar 2020 12:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 211 razy