BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/174/2020

z dnia: 9 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1.
1. W Uchwale nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015r., poz.5008) wprowadza się następujące zmiany:
a) dotychczasowy § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Inkasentami opłaty targowej są:
1) na terenie Gminy Ruciane-Nida – sołtysi sołectw;
2) na terenie Miasta Ruciane-Nida – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Leśnej 10 w Rucianem-Nidzie.”
b) dotychczasowy § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% zainkasowanych kwot.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/394/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.   

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 14:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 149 razy