BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/166/2019

z dnia: 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust.  2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 13:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 136 razy