BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/159/2019

z dnia: 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 35.445.396,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33.667.430,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.777.966,17 zł.


§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.224.508,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.401.345,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.823.163,04 zł.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 3.798.163,04 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
     i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
     zwrotowi w wysokości 1.611.427,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 779.112,00 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.


§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.369.112,80 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.590.000,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  w kwocie – 1.590.000,80 zł.


§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.


§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.750.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 10. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –  293.230,00 zł; wydatki –  293.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości –73.000,00 zł,
2) celową w wysokości  – 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 12. Wydatki budżetu na 2020r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 252.967,38 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 252.967,38 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.


§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów
zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy
o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
tj. do dokonywania:
a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między
rozdziałami i paragrafami;
b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem
przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem,
że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie
zmianie;
c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi
zadaniami w danym dziale.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 





 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 11:51
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 598 razy