BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/156/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6 "j„ ust. 3 "b" ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz 1579) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 169,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 338,00 zł.

§2. 1. Zryczałtowaną opłatę roczną wnosi się jednorazowo, bez wezwania do 25 lipca za dany rok.

2. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości :

1) przelewem na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo

2) wpłatą gotówkową na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo

3) wpłatą gotówkową w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

§3. Traci moc Uchwała Nr LII/421/2018 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 gru 2019 12:02
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 538 razy