BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/153/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, oznaczonych nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39 o łącznej powierzchni 74 m2 odpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie z którym związany jest udział 3873/31431 części w działce ozn nr geod. 94/17.

2. Służebność, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu przez działki oznaczone nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39 o łącznej powierzchni 74 m2

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskeij


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 gru 2019 11:02
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 655 razy