BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/151/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz.Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 95) Rada Miejska Ruciane-Nida – uchwala,  co następuje:

 

§1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013r., poz.95).

§2. Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł od jednej osoby fizycznej - za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających na terenie miejscowości o których mowa w §1 w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

§4. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, schroniska, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, wynajmujące domy letniskowe, położone na terenie miejscowości, o których  mowa w § 1.

§5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:

1. w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat w portach i na polach namiotowych,
2. w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach poboru.

§6. Inkasenci pobierający opłatę miejscową, odprowadzają ją na rachunek gminy w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc w którym została pobrana.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§8. Traci moc Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.

§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.  

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 gru 2019 10:32
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 816 razy