BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/150/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska  Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ruciane-Nida:

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Poz.


Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


716Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


971Powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton


1092

2. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


DWIE OSIE


1


12


13


1038


1137


2


13


14


1076


1163


3


14


15


1135


1237


4


15


.....


1397


1551


TRZY OSIE


5


12


17


1201


1261


6


17


19


1321


1460


7


19


21


1460


1584


8


21


23


1584


1708


9


23


25


1832


1949


10 


25


.....


1832


1949


CZTERY OSIE I WIECEJ


11


12


25


1697


1697


12


25


27


1697


2062


13


27


29


2062


2425


14


29


31


2425


3033


15


31 


.....


2425


3033

3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i  poniżej 12 ton - 1212 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


 


DWIE OSIE


1


12


18


1455


1455


2


18


25


1455


1820


3


25


31


1455


2062


4


31


.....


2183


2425


 


TRZY OSIE I WIĘCEJ


5


12


40


2183


2425


6


40


.....


2425


3152

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 819 zł.

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek:

Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


JEDNA OŚ


1


12


18


849


849


2


18


25


849


849


3


25


.....


849


971


DWIE OSIE


4


12


28


971


971


5


28


33


971


1212


6


33


38


1212


1820


7


38


.....


1697


2425


TRZY OSIE I WIĘCEJ


8


12


38


1212


1455


9


38


.....


1455


1820

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1092 zł, 

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1820 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 

§3. Traci moc Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 gru 2019 10:39
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 720 razy