BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/148/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,73 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,10 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  11,10 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń    zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,82 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na powadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,05 zł z wyjątkiem:

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży 6,13 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 4,38 zł

6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7. od 1 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł

8. od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł

9. od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł z wyjątkiem:

a) od 1 m2 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem „Bi” oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem „Bz” 0,46 zł

10. od 1 m² gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 poz.1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/402/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka  Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 gru 2019 14:42
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 789 razy