BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/147/2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 57.193,00 zł zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.975.149,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 606.997,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.524.953,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 38.728.943,24 zł w tym:dochody majątkowe: 5.447.287,69 zł dochody bieżące: 33.281.655,55 zł

2. Plan wydatków ogółem – 42.204.078,96 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.732.672,13 zł wydatki bieżące: 31.471.406,83 zł

§3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.431.662,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 2.286.841,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 gru 2019 14:33
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 621 razy