BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/139/2019

z dnia: 30 października 2019 r.
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 146 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie przy ulicy Gałczyńskiego 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkól Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie przy ulicy Gałczyńskiego 2.

§2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 nastąpiło z dniem 1 września 2019 r.

§3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie przy ulicy Gałczyńskiego 2.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2019 15:41
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 802 razy