BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/138/2019

z dnia: 30 października 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 365.073,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 18.794,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 570.045,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 223.765,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 40.916.152,78 zł w tym:dochody majątkowe: 7.405.765,96 zł dochody bieżące: 33.510.386,82 zł

2. Plan wydatków ogółem – 44.391.288,50 zł w tym:wydatki majątkowe: 13.518.135,37 zł wydatki bieżące: 30.873.153,13 zł

§3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 13.217.126,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 5.463.350,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.506.985,85 zł.;      koszty –  3.440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2019 15:35
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 626 razy