BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/104/2019

z dnia: 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku art. z 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnych nr 183 obręb Gałkowo odpłatną służebnością przesyłu, polegającą na umieszczeniu w gruntach urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej na rzecz ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku oddział w Olsztynie.

2. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:14
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 488 razy