BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/60/2019

z dnia: 11 marca 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 353.841,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 489.785,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 135.944,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 35.868.712,83 zł w tym:dochody majątkowe: 4.103.809,27 zł dochody bieżące: 31.764.903,56 zł

2. Plan wydatków ogółem – 39.343.848,55 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.832.050,75 zł wydatki bieżące: 29.511.797,80 zł

§3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.661.976,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 6.295.463,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 09:46
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 754 razy