BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/52/2019

z dnia: 27 lutego 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.851,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 317.228,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 276.377,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 35.547.408,79 zł w tym:dochody majątkowe: 4.094.298,94 zł dochody bieżące: 31.453.109,85 zł

2. Plan wydatków ogółem – 39.022.544,51 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.610.069,64 zł wydatki bieżące: 29.412.474,87 zł

§3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.439.995,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 6.073.482,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 11:34
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 876 razy