BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/46/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn. zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Określa się kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida:

1) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata, któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 50 pkt;

2) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub  pobieranie nauki w systemie dziennym - 20 pkt;

3) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie  działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;

4) zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie - 20 pkt;

5) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji - 5 pkt;

6) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola - 10 pkt.

§2. Określa się dokument niezbędny do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 10:52
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 829 razy