BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/87/2007

z dnia: 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własności gminy Ruciane-Nida, na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Pana Leszka Łukasika, położone w Karwicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.099 m², stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Karwicy na nieruchomości gruntowe nie zabudowane niżej wymienione:
- ozn. nr geod. 200/42, o pow. 993 m²,
- ozn. nr geod. 200/43, o pow. 10 m²,
- ozn. nr geod. 200/45, o pow. 1.517 m²,
- ozn. nr geod. 200/48, o pow. 1.345 m²,
stanowiące własność Pana Leszka Łukasika, położone w Karwicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 15:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1213 razy