BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/28/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,  oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. użytkowej 24,84 m2 usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,89 m2 oraz z udziałem wielkości 3873/31431 części w gruncie, ozn. nr geod. 94/17, o pow. 513 m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§2. Tracą moc: uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida oraz uchwała nr LVIII/518/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2018r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 12:32
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 529 razy