BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

IV/27/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym  (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1828) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

 

§1. Ustala się na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 403,61 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r. 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 12:18
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 86 razy