BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/23/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 35.285.369,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.191.070,19 zł,  dochody majątkowe w wysokości 4.094.298,94 zł.

§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.760.504,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.151.335,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.609.169,64 zł,

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 9.439.095,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.859.644,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.475.135,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.475.135,72 zł.

§4. Przychody budżetu w wysokości 4.600.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.124.864,28 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.475.135,72 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1.124.864,28 zł.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§8. Ustala się dochody w kwocie 1.451.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.451.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.297.000,00 zł;       koszty –  3.255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –  253.198,00 zł;    wydatki –  253.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości – 141.762,00 zł,

2) celową w wysokości  – 89.300,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§12. Wydatki budżetu na 2019r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 244.482,41 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 244.482,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;

b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;

c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 11:00
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 596 razy