BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/22/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2019 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:

a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§6. Uchyla się Uchwałę Nr L/403/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018 - 2025 wraz z dokonanymi zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 09:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 555 razy