BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/21/2018

z dnia: 29 listopada 2018 r.
w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 653 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej nr geodezyjnym 3107/17 o powierzchni 2,4073 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00025996/3.

§2. Działka będąca przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Ruciane-Nida służyć będzie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy, tj. zadania własne gminy obejmujące sprawy cmentarzy gminnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 kwi 2019 15:16
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 545 razy