BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/81/2007

z dnia: 4 czerwca 2007 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego i infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 117 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejskiej Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego i infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 14:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1241 razy