BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/510/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 11:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 692 razy