BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/518/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida w następujący sposób:


  1. w §1 ww. uchwały błędny zapis udziału w gruncie wielkości 1235/10000 zastępuje się zapisem udziału w gruncie wielkości w brzmieniu:  1232/10000.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan  Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 10:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 628 razy