BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/499/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2015 r.  w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida, wprowadza się następującą zmianę:

Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
"§1. Tworzy się wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych w następujących jednostkach
 budżetowych:


  1. Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie,
  3. Szkoła Podstawowa w Ukcie,
  4. Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie''.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 07:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 732 razy